Kamenná predajňa otvorená v obvyklej otváracej dobe.Internetový obchod v prevádzke bez obmedzenia.

Leovet Power Phaser 550ml.

momentálne vypredané
Produkt Cena
Leovet Power Phaser 550ml. 21,95 Eur
Informujte ma keď produkt bude dostupný
Leovet Power Phaser 550ml.

Repelentný sprej Leovet Power Phaser = absolútna ochrana. Nová sila pri ochrane proti hmyzu. (Výrobok bol testovaný za extrémnych podmienok v Afrike, kde preukázal účinnosť až 4 hodiny.)

 

- účinkuje proti ovadom, kliešťom, muchám a všetkým komárom

- má 100% odpudzujúci účinok a optimálnu priľnavosť účinných látok aj keď sa kôň potí

- účinkuje až 7 hodín!

 

Obsah balenia: 550 ml

 

Spôsob použitia:

Prípravok nastriekajte z krátkej vzdialenosti. 25 ml výrobku (cca 40streknutí) nastriekajte priamo na srsť koňa. Vyhnite sa kontaktu s očami a sliznicou. Nevdychujte. Pozor, je horľavý. V prípade potreby aplikáciu zopakujte.  Skladujte mimo dosahu krmív a vody k napájaniu.

 

Účinné látky:

15g/100g sec-Butyl 2-(2-hydroxyethyl)

piperidin-1-carboxylat (Icaridin)

 

Odporúčania:

Rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený.

 

Manipulácia:

Počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky. Dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

 

Ochranné opatrenia:

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

Opatrenia prvej pomoci:

Po zasiahnutí očí: V prípade, že sa dostane produkt do očí, okamžite vypláchnite viečkovú štrbinu väčším množstvom vody minimálne po dobu 5 minút. Následne konzultovať s očným lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte vracanie. Vypláchnite ústa dôkladne vodou. Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací efekt).

 

POUŽÍVAJTE REPELENT BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU.

 

Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal

Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.