Kamenná predajňa otvorená v obvyklej otváracej dobe.Internetový obchod v prevádzke bez obmedzenia.

Leovet Power Phaser 2500ml.

do 14 dní
Produkt Cena
Leovet Power Phaser 2500ml. 75,95 Eur
ks do košíka
Leovet Power Phaser 2500ml.

Repelentný sprej Leovet Power Phaser = absolútna ochrana. Nová sila pri ochrane proti hmyzu. (Výrobok bol testovaný za extrémnych podmienok v Afrike, kde preukázal účinnosť až 4 hodiny.)

 

- účinkuje proti ovadom, kliešťom, muchám a všetkým komárom

- má 100% odpudzujúci účinok a optimálnu priľnavosť účinných látok aj keď sa kôň potí

- účinkuje až 7 hodín!

 

Obsah balenia: 2500 ml

 

Spôsob použitia:

Prípravok nastriekajte z krátkej vzdialenosti. 25 ml výrobku (cca 40streknutí) nastriekajte priamo na srsť koňa. Vyhnite sa kontaktu s očami a sliznicou. Nevdychujte. Pozor, je horľavý. V prípade potreby aplikáciu zopakujte.  Skladujte mimo dosahu krmív a vody k napájaniu.

 

Účinné látky:

15g/100g sec-Butyl 2-(2-hydroxyethyl)

piperidin-1-carboxylat (Icaridin)

 

Odporúčania:

Rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený.

 

Manipulácia:

Počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky. Dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

 

Ochranné opatrenia:

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

Opatrenia prvej pomoci:

Po zasiahnutí očí: V prípade, že sa dostane produkt do očí, okamžite vypláchnite viečkovú štrbinu väčším množstvom vody minimálne po dobu 5 minút. Následne konzultovať s očným lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte vracanie. Vypláchnite ústa dôkladne vodou. Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací efekt).

 

POUŽÍVAJTE REPELENT BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU.

 

Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal

Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.