Farnam Endure Sweat spray 946ml.

skladom
Produkt Cena
Farnam Endure Sweat spray 946ml. 49,00 Eur
ks do košíka
Farnam Endure Sweat spray 946ml.

ENDURE® FLY SPRAY - jediná a účinná ochrana vášho koňa! Viacúčelový repelent s účinnosťou az 14 dní.

 

- kvapalný insekticíd v rozprašovači, určený k priamemu použitiu

- pôsobí proti muchám domácim, pastvinovým, konským, ďalej chráni pred komármi, ovadmi, kliešťami a iným dotieravým hmyzom vyskytujúcim sa v blízkosti koní

- zaisťuje dlhodobú ochranu proti uvedeným parazitom

 

Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal.

Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.

Číslo schválenia: bio/1930/D/17/CCHLP

 

Návod na použitie:

Pred použitím dobre pretrepte dávkovací flakón. Prípravok nastriekajte na miesta s hojným výskytom múch, aplikujte 5 streknutí na každý m2. Opakovane aplikujte po 5 až 7 dňoch, potom už len každých 14 dní.

 

Ochranné opatrenia:

Používajte v dobre vetranom prostredí. Nevdychujte produkt a zamedzte vdychovaniu produktu zvieratami. Neaplikujte v prítomnosti mačiek. Pred akýmkoľvek použitím si pozorne preštudujte šítok výrobku a prečítajte si informácie týkajúce sa výrobku.

 

Odporúčania:

Rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený.

 

Opatrenia spojené s použitím:

Dodržiavajte všeobecné pokyny týkajúce sa používania špeciálnych biocídnych insekticídov.

 

Skladovanie:

Výrobok skladujte iba v jeho pôvodnom (originálnom) balení, oddelene od potravín a nápojov, vrátane potravín a nápojov určených pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

 

Manipulácia:

Počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky. Dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný.

 

Opatrenia prvej pomoci:

Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára.

Po zasiahnutí očí: Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minúť prúdom tečúcej vody.

Po požití: Ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom.

 

Nechcené rozliatie a prázdne obaly:

V prípade nechceného rozliatia odsránte produkt jeho odčerpaním, vysatím alebo ho zachyťte za pomoci suchej absorpčnej látky. Absorbujte rozliaty produkt za pomoci piesku alebo pôdy a potom presuňte do nepriepustnej nádoby. Tento odpad nechajte spáliť v poverenom špecializovanom centre. Prázdne obaly musia byť likvidované spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou. Neznečistite výrobkom alebo jeho obalom tečúcu ani stojatú vodu.

 

Zloženie:

- Cyperméthrin (Číslo CAS 52315-07-08): ................................1,5 g/Kg
- Pyretrínov (Číslo CAS 8003-34-7): ...........................................2 g/kg
- Pypéronyl butoxide (Číslo CAS 51-03-06): ...........................16,5 g/Kg
Biocídne využitie TP 18 pre širokú verejnosť

 

Obsah balenia: 946ml