Kamenná predajňa otvorená v obvyklej otváracej dobe.Internetový obchod v prevádzke bez obmedzenia.

Farnam Endure Sweat spray 946ml.

momentálne vypredané
Produkt Cena
Farnam Endure Sweat spray 946ml. 49,00 Eur
Informujte ma keď produkt bude dostupný
Farnam Endure Sweat spray 946ml.

ENDURE® FLY SPRAY - jediná a účinná ochrana vášho koňa! Viacúčelový repelent s účinnosťou az 14 dní.

 

- kvapalný insekticíd v rozprašovači, určený k priamemu použitiu

- pôsobí proti muchám domácim, pastvinovým, konským, ďalej chráni pred komármi, ovadmi, kliešťami a iným dotieravým hmyzom vyskytujúcim sa v blízkosti koní

- zaisťuje dlhodobú ochranu proti uvedeným parazitom

 

Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal.

Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.

Číslo schválenia: bio/1930/D/17/CCHLP

 

Návod na použitie:

Pred použitím dobre pretrepte dávkovací flakón. Prípravok nastriekajte na miesta s hojným výskytom múch, aplikujte 5 streknutí na každý m2. Opakovane aplikujte po 5 až 7 dňoch, potom už len každých 14 dní.

 

Ochranné opatrenia:

Používajte v dobre vetranom prostredí. Nevdychujte produkt a zamedzte vdychovaniu produktu zvieratami. Neaplikujte v prítomnosti mačiek. Pred akýmkoľvek použitím si pozorne preštudujte šítok výrobku a prečítajte si informácie týkajúce sa výrobku.

 

Odporúčania:

Rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený.

 

Opatrenia spojené s použitím:

Dodržiavajte všeobecné pokyny týkajúce sa používania špeciálnych biocídnych insekticídov.

 

Skladovanie:

Výrobok skladujte iba v jeho pôvodnom (originálnom) balení, oddelene od potravín a nápojov, vrátane potravín a nápojov určených pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

 

Manipulácia:

Počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky. Dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný.

 

Opatrenia prvej pomoci:

Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára.

Po zasiahnutí očí: Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minúť prúdom tečúcej vody.

Po požití: Ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom.

 

Nechcené rozliatie a prázdne obaly:

V prípade nechceného rozliatia odsránte produkt jeho odčerpaním, vysatím alebo ho zachyťte za pomoci suchej absorpčnej látky. Absorbujte rozliaty produkt za pomoci piesku alebo pôdy a potom presuňte do nepriepustnej nádoby. Tento odpad nechajte spáliť v poverenom špecializovanom centre. Prázdne obaly musia byť likvidované spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou. Neznečistite výrobkom alebo jeho obalom tečúcu ani stojatú vodu.

 

Zloženie:

- Cyperméthrin (Číslo CAS 52315-07-08): ................................1,5 g/Kg
- Pyretrínov (Číslo CAS 8003-34-7): ...........................................2 g/kg
- Pypéronyl butoxide (Číslo CAS 51-03-06): ...........................16,5 g/Kg
Biocídne využitie TP 18 pre širokú verejnosť

 

Obsah balenia: 946ml